Bli medlem - min idrett

Os Fotball ynskjer spelarar, trenarar, leiarar og tillitsvalde velkommen til eit livslangt engasjement i klubben. Meld deg inn i Os Fotball gjennom idrettens medlemsdatabase - Min idrett!

Bli medlem: Min idrett

Som nytt medlem må du alltid søke medlemskap i Os Fotball gjennom minidrett.no. Dersom du ikkje er medlem av Os Fotball gjelder ikkje dine forsikringer og du er ikke godkjent for spill. Derfor må dette gjøres.

  1. Gå til minidrett.no

  2. Klikk på «Ny bruker» og registrer deg (er du forelder registrerer du barnet).

  3. Gå til «medlemskap» og søk medlemskap i Os Turnforening avdeling fotball.

  4. Du kan hente faktura for ditt medlemskap under «betaling» kort tid i etterkant.

Os Fotball er del av fleiridrettslaget, Os Turn. Medlemskontingenten fastsettes på Os Turn sitt årsmøtet og blir betalt på forskot. Kontingenten blir betalt for kvart enkelt medlem. Ved flere medlemmer i familien tilbys ein rabattordning.

I tillegg til medlemsavgift til Os Turn, vil kvart medlem av Os Fotball måtte betale ein treningsavgift. Denne skal dekke utgifter i forbindelse med bane, trener, utstyr, dommer, osv. Størrelsesorden på treningsavgiften vil avhenge av alder, og blir fastsatt på Os Fotball sitt årsmøte.

Treningsavgiften blir sendt på mail til medlemmer i perioden februar/mars og august/september kvart år (ein for vår og ein for haust). Ingen spelarar i klubben får spele seriekamper før medlem- og treningsavgiften er betalt.

Inkluderingsfond

Manglande betaling blir fulgt opp i tett samarbeid mellom administrasjonen og lagleiarar. Dersom uteståande kontigenter skyldes manglande betalingsevne, vil det bli søkt løysninger i kvart enkelt tilfelle, Os Fotball har ved slike anledninger bland anna oppretta eit inkluderingsfond.

Inkluderingsfondet har som formål å gje alle born og unge eit likeverdig tilbod og unngå utenforskap grunna økonomi. Me ynskjer ikkje at nokon slutter i Os Fotball av økonomiske problem. Har du utfordringar med å betale, er det viktig at du tek kontakt med oss, slik at me kan komma fram til ei løysing - alle utfordringar klarar me å løyse!

Alle søknader vart behandla konfidensielt.

Kontakt dagleg leiar Endre Brenne om spørsmål vedrørande dette.

 

Annonse: