Varsling

Os Turn Fotball skal vere eit trygt idrettslag! Sei ifrå om du eller andre opplever mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep.

Rutine for varsling

Os Turn Fotball ønsker en åpen ytringskultur og oppfordrer medarbeidere og medlemmer til å varsle om kritikkverdige forhold. Vi har derfor etablert disse rutinene for varsling med forankring i kapittel 2A i arbeidsmiljøloven.

Det er et overordnet mål at vi i Os Turn Fotball har en kultur for åpenhet og trygghet som innebærer at kritikkverdige forhold blir tatt opp, blir diskutert og løses. Varsling skal ikke medføre gjengjeldelse eller negative konsekvenser for den som varsler. 

Formål

Varslingsrutinene skal bidra til at medarbeidere og medlemmer vet hva en kan varsle om, hvordan en varsler og hvordan et varsel vil bli håndtert. Det er også et mål at arbeidsgiver får stoppet kritikkverdige forhold.

Hvem kan varsle

Varslingsrutinene gjelder Os Turn Fotballs virksomhet og omfatter alle medarbeidere og medlemmer. 

Hva er et varsel, og hva kan det varsles om

Et varsel er en melding der varsleren sier fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. 

Varsling brukes der andre melderutiner ikke har ført fram, eller ikke er hensiktsmessige.Forhold som allerede er forsvarlig håndtert av leder, eller er allment kjent gjennom for eksempel media omfattes ikke av varslingsbestemmelsene. 

Med kritikkverdige forhold menes blant annet handling, unnlatelse eller praksis som er i strid med rettsregler eller skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten, eller andre etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, herunder

  • korrupsjon eller andre økonomiske misligheter, 
  • forhold som utgjør en fare for personers liv og helse,
  • manglende oppfyllelse av krav til personvern og informasjonssikkerhet,
  • svikt i sikkerhetsrutiner,
  • myndighetsmisbruk,
  • arbeidsmiljø som ikke oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven,
  • forhold som utgjør en fare for klima og miljø, og 
  • sosial dumping/arbeidslivskriminalitet.

Klage som gjelder misnøye med eget arbeidsforhold regnes ikke som kritikkverdig forhold som det kan varsles om. Som kritikkverdig forhold regnes ikke forhold som medarbeider eller medlem mener er kritikkverdige ut fra egen politiske eller etisk overbevisning eller faglige uenighet.

Er medarbeider eller medlem usikker på om det er en varsling en står overfor, kan en søke veiledning hos daglig leder eller styret.

Forsvarlig varsling

Varsling skal være forsvarlig. Dette for å verne mot unødig skade mot medarbeidere eller virksomheten. Varslingen skal bygge på saklig grunnlag, og varsler skal være i god tro når det gjelder opplysningenes riktighet og alvor. 

Hvem kan det varsles til og hvordan kan en varsle

Intern varsling kan skje muntlig eller skriftlig og skal fortrinnsvis skje til daglig leder (e-post) og/eller styret (e-post).

Varsling kan skje anonymt. Os Turn Fotball kan ha en begrenset mulighet til å undersøke et anonymisert varsel, da en ikke har anledning til å stille oppfølgingsspørsmål. En har heller ikke mulighet til å gi tilbakemelding om hvorvidt det var et kritikkverdig forhold det ble varslet om.

Mottaker av muntlig varsel skriver saksinnholdet ned, og dokumentet blir så lagt frem for varsler som bekrefter innholdet og undertegner. Den som varsler kan være representert eller bringe med seg bistand. 

Mottak, behandling og oppfølgning av varsel

Daglig leder og styret skal sikre håndtering av varselet, herunder skal daglig leder og styret senest innen 7 virkedager vurdere innholdet i varselet og beslutte videre prosess. 

Dersom Os Turn Fotball mener meldingen ikke er et varsel som faller under reglene i arbeidsmiljøloven § 2 A-1, skal varsler få skriftlig tilbakemelding om dette. 

Kontaktpersoner varsling

Annonse: